کنتور WI

کنتور WI

1400/06/15

آب یکی از مهمترین منابع طبیعی حیات می باشد و افزایش روز افزون مصرف آن، اندازه گیری و مدیریت میزان آب مصرف شده را به یکی از مهم ترین کارهای حال حاضر تبدیل نموده است. در بسیاری از نقاط آب به صورت کنترل نشده درحال مصرف می باشد که خود به مسئله کمبود آب منجر خواهد شد. کنتورهای آب حجم آب مورد استفاده در ساختمان های مسکونی، تجاری، کاربری های صنعتی، کشاورزی، باغ و... را که توسط سیستم آبرسانی عمومی، چاه آب و یا آب های سطحی تامین می شوند اندازه گیری می کنند.

مطالب مرتبط