مکانیسم کارکرد کنتور آب

مکانیسم کارکرد کنتور آب

مکانیسم کارکرد کنتور آب

0

کنتور آب جزء نیازهای اولیه در راستای مدیریت مصرف آب می باشد. در کشور حدود 90% از آب در کشاورزی، 3% در صنعت و 7% جهت شرب مصرف می شود. از آنجایی که سهم کوچکی از آب جهت شرب مصرف می شود ولی به این دلیل که آب شرب باید از فیلترها و گندزداهای مختلفی عبور کرده، فیلتر شده و قابل شرب شود از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا مدیریت مصرف آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

کنتورهایی که در مدیریت مصرف آب شرب استفاده می شود، به دلیل صرفه اقتصادی قالبا از نوع مکانیکی می باشد که در اینجا با نحوه کار آن آشنا خواهیم شد. کنتورها بر حسب مکانیسم داخلی شان از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند. می توان قسمت های تشکیل دهنده کنتور را به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

  • فلومتر
  • نمایش دهنده

در شکل های زیر مکانیسم کنتور مولتی جت نیمه خشک نمایش داده شده است:

مکانیسم داخلی کنتور آب

نقشه انفجاری کنتور آب:

نقشه انفجاری کنتور آب

با عبور آب از داخل لوله، پروانه موجود در آن به حرکت در می آید و باعث چرخیدن و بکار افتادن بخش مکانیکی کنتور می شود. در ادامه این فرآیند شمارنده نیز بکار افتاده و با چرخش اعداد مندرج بر روی آن در صفحه نمایش، حجم آب مصرف شده نمایش داده می شود. قسمت های مختلف کنتور آب به شرح ذیل می باشند:

پیچ تنظیم (کالیبراسیون)

مکانیسم کنتور آب

صافی در قسمت ورودی و شیر یک طرفه در خروجی قرار می گیرد

مکانیسم کنتور آب

صفحه نمایش و قسمت مکانیکی

مکانیسم کنتور آب

پروانه

مکانیسم کنتور آب

کاور پروانه

مکانیسم کنتور آب

صافی نشیمنگاه

مکانیسم کنتور آب

واشر لغزان

مکانیسم کنتور آب

قاب و درب صفحه نمایش

مکانیسم کنتور آب

منبع: بیسین

سنجش افزار آسیا