نرم افزار قرائت از راه دور

نرم افزار قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب، نرم افزاری مبتنی بر وب است که با انطباق پذیری، مدیریت اطلاعات ورودی و نیز یکپارچه سازی و دسته بندی آن ها، نیازهای مختلف کاربران را در جهت دسترسی به اطلاعات مشترکین فراهم می سازد. در نتیجه برای سهولت امر قرائت، امکان قرائت مصرف مشترکین و نیز شرح وقایع و خطاهای ثبت شده در کنتور هوشمند آب، به صورت از راه دور به هر دو حالت Offline و Online را فراهم می کند.

مطالب مرتبط

قرائت از راه دور تجهیزات، امکاناتی در اختیار صنعت قرار داده است که باعث بوجود آمدن تحولی در آن شده است. افزایش فوق العاده سرعت جمع آوری اطلاعات در مقایسه با روش سنتی، دقت اطلاعات جمع آوری شده و اطمینان آن ها از دست آوردهای این تکنولوژی می باشد.

مطالب مرتبط