دبی سنج الکترومغناطیسی

دبی سنج الکترومغناطیسی (فلومتر) از یک ترنسمیتر و یک سنسور تشکیل شده است که جریان سیال عبوری را اندازه گیری می کنند. سنسور دبی سنج الکترومغناطیسی در مسیر خط لوله نصب می شود وضمن ایجاد میدان مغناطیسی در داخل سیال، ولتاژ القایی ایجاد شده توسط سیال را اندازه گیری می کند.

مطالب مرتبط